top of page

Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van de KARYLUXHAIR-website

 

Preambule

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden gesloten tussen:

 • de beheerder van de website, hierna te noemen "De Uitgever".

 • elke persoon die toegang wenst tot de site en diensten, hierna "de gebruiker" genoemd.

 

Artikel 1 - Principes

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om een wettelijk kader te bieden voor het gebruik van de site.KARYLUXHAIRen haar diensten.

 

Websitehttps://www.karyluxhair.comis een dienst van:

 

 

De algemene gebruiksvoorwaarden moeten door alle gebruikers worden aanvaard en hun toegang tot de site betekent aanvaarding van deze voorwaarden.

 

Artikel 2 - Evolutie en duur van de AV

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden voor onbepaalde tijd gesloten. Het contract gaat ten aanzien van de Gebruiker in vanaf het begin van het gebruik van de dienst.

De websiteKARYLUXHAIRbehoudt zich het recht voor om de clausules van deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder rechtvaardiging te wijzigen.

 

Artikel 3 - Toegang tot de site

Elke gebruiker met internettoegang heeft gratis en overal toegang tot de siteKARYLUXHAIR. De door de Gebruiker gedragen kosten voor toegang (internetverbinding, computerapparatuur, enz.) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Uitgever. 

De site en zijn verschillende diensten kunnen worden onderbroken of opgeschort door de uitgever,   in het bijzonder tijdens onderhoud, zonder verplichting tot kennisgeving of rechtvaardiging.

De Gebruiker van de site heeft toegang tot de volgende diensten: Raw hair pruik en extensions.

De site bevat een gedeelte voor betalende leden dat is gereserveerd voor geregistreerde gebruikers. Deze gebruikers hebben toegang met hun inloggegevens.

De diensten voorbehouden aan leden zijn als volgt: Salon- en/of huisbezoek voor behandelingen en kapsels specifiek voor gestructureerd haar

 

Artikel 4 - Verantwoordelijkheden

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing, storing, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of tot een van zijn functionaliteiten wordt verhinderd.

De gebruikte apparatuur voor de verbinding van de site valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die alle passende maatregelen moet nemen om de apparatuur en gegevens te beschermen, met name tegen virale aanvallen via internet. De Gebruiker is ook als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die hij raadpleegt.

 

de uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van een gerechtelijke procedure tegen de gebruiker:  

 • door het gebruik van de site of een dienst die toegankelijk is via internet;

 • wegens het niet naleven door de Gebruiker van deze algemene voorwaarden.


 

De Uitgever is niet verantwoordelijk voor enige schade toegebracht aan de Gebruiker, aan derden en/of aan de apparatuur van de Gebruiker als gevolg van zijn verbinding of gebruik van de site en de Gebruiker ziet af van elke actie tegen de Uitgever hierdoor.

Indien de Uitgever het voorwerp zou uitmaken van een minnelijke of gerechtelijke procedure wegens het gebruik van de site door de Gebruiker, kan hij zich tegen hem keren om vergoeding te verkrijgen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure kunnen voortvloeien.

 

Het is de Gebruiker toegestaan om op de site te publicerenKARYLUXHAIR:

 • opmerkingen

De Gebruiker verbindt zich ertoe opmerkingen te maken met respect voor anderen en de wet en aanvaardt dat deze publicaties door de Uitgever kunnen worden gemodereerd of geweigerd, zonder verplichting tot rechtvaardiging.

Door op de site te publiceren, kent de Gebruiker aan de uitgeverij het niet-uitvoerende en vrije recht toe om zijn publicatie te vertegenwoordigen, reproduceren, aanpassen, wijzigen, distribueren en distribueren.

 

Artikel 5 - Intellectuele eigendom

Alle technische documenten, producten, foto's, teksten, logo's, tekeningen, video's enz. zijn onderworpen aan het auteursrecht en worden beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Wanneer ze aan onze klanten worden gegeven, blijven ze het exclusieve eigendom vanKARYLUXHAIR, de enige houder van de intellectuele eigendomsrechten op deze documenten, die haar op haar verzoek moeten worden teruggegeven.

Onze klanten verbinden zich ertoe geen gebruik te maken van deze documenten die inbreuk zouden kunnen maken op de industriële of intellectuele eigendomsrechten van de leverancier en verbinden zich ertoe ze niet bekend te maken aan derden, behalve met de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de uitgever.

 

Artikel 6 - Hypertekstlinks

Het plaatsen door de Gebruiker van hypertekstlinks naar de gehele of een deel van de site is ten strengste verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever, aangevraagd per e-mail op het volgende adres:

contact.karyluxhair@gmail.com

 

Het staat de Uitgever vrij om deze toestemming te weigeren zonder zijn beslissing op welke wijze dan ook te moeten rechtvaardigen. Indien de Uitgever zijn machtiging verleent, is deze in ieder geval slechts tijdelijk en kan op elk moment worden ingetrokken, zonder verantwoordingsplicht op kosten van de Uitgever.

In alle gevallen moet elke link op verzoek van de uitgever worden verwijderd.

Alle informatie die via een link naar andere sites toegankelijk is, valt niet onder de controle van de uitgever, die alle verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan afwijst.

 

Artikel 7 - Bescherming van persoonsgegevens

Verzamelde data

De op deze site verzamelde persoonsgegevens zijn als volgt:

 • openen van account: bij het aanmaken van het account van de gebruiker: naam; Voornaam; e-mailadres; Telefoonnummer; adres;

 • verbinding: wanneer de Gebruiker verbinding maakt met de website, registreert deze laatste met name zijn naam, voornaam, verbindingsgegevens, gebruiks-, locatie- en betalingsgegevens;

 • profiel: het gebruik van de op de website aangeboden diensten maakt het mogelijk om een profiel in te vullen, dat een adres en een telefoonnummer kan bevatten;

 • betaling: als onderdeel van de betaling van producten en diensten die op de website worden aangeboden, registreert deze financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de Gebruiker;

 • communicatie: wanneer de website wordt gebruikt om met andere leden te communiceren, zijn de gegevens met betrekking tot de communicatie van de gebruiker het onderwerp van een tijdelijk gesprek;

 • cookies: cookies worden gebruikt als onderdeel van het gebruik van de site. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via zijn browserinstellingen.


 

Gebruik van persoonsgegevens

De van gebruikers verzamelde persoonsgegevens zijn bedoeld om de diensten van de website te leveren, te verbeteren en een veilige omgeving in stand te houden. Concreet zijn de toepassingen als volgt:

 • toegang tot en gebruik van de website door de Gebruiker;

 • beheer van de werking en optimalisatie van de website; 

 • implementatie van gebruikersondersteuning;

 • personalisatie van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de Gebruiker, volgens hun voorkeuren;

 • preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software of kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten;

 • - beheer van eventuele geschillen met gebruikers; 

 • het verzenden van commerciële en reclame-informatie volgens de voorkeuren van de Gebruiker.


 

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen worden gedeeld met derde bedrijven:

 • wanneer de Gebruiker betalingsdiensten gebruikt, staat de website voor de uitvoering van deze diensten in contact met bank- en financiële instellingen van derden waarmee hij contracten heeft gesloten;

 • wanneer de Gebruiker in de gedeelten voor gratis opmerkingen van de website informatie publiceert die toegankelijk is voor het publiek;

 • wanneer de Gebruiker de website van een derde toestemming geeft om toegang te krijgen tot zijn gegevens;

 • wanneer de website gebruik maakt van de diensten van serviceproviders om gebruikersondersteuning, advertenties en betalingsdiensten te bieden. Deze serviceproviders hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, advertenties en betalingsdiensten. Deze dienstverleners hebben toegang tot de gegevens van de Gebruiker, als onderdeel van de uitvoering van deze diensten, en zijn contractueel verplicht om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 • als de website betrokken is bij een fusie, overname, verkoop van activa of curateleprocedure, kan het nodig zijn om alle of een deel van zijn activa, inclusief persoonlijke gegevens, te verkopen of te delen. In dit geval worden gebruikers geïnformeerd voordat de persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een derde partij.

 

Veiligheid en privacy

De website treft organisatorische, technische, softwarematige en fysieke maatregelen op het gebied van digitale beveiliging om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeautoriseerde toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat internet geen volledig veilige omgeving is en dat de website de veiligheid van de verzending of opslag van informatie op internet niet kan garanderen.

 

Implementatie van gebruikersrechten

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, hebben gebruikers de volgende rechten, die ze kunnen uitoefenen door hun verzoek te richten aan het volgende adres:

contact.karyluxhair@gmail.com

 

 • het recht op toegang: ze kunnen hun recht op toegang uitoefenen om mijn persoonlijke gegevens over hen te kennen. In dit geval kan de website, voordat dit recht wordt toegepast, om een bewijs van de identiteit van de Gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren.

 • het recht op rectificatie: als de persoonlijke gegevens van de website onjuist zijn, kunnen ze vragen om de informatie bij te werken.

 • Het recht op verwijdering van gegevens: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen de website vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de veronderstellingen waarin de RGPD voorziet.

 • het recht op overdraagbaarheid: ze kunnen eisen dat de website hen de persoonlijke gegevens verstrekt om ze naar een nieuwe website te sturen.

 

Evaluatie van deze clausule

De website behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze clausule met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Als er een wijziging wordt aangebracht aan deze clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, verbindt de website zich ertoe de nieuwe versie op zijn site te publiceren. De website zal gebruikers ook per e-mail op de hoogte brengen van de wijziging, van de nieuwe formulering van de clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, ze hebben de mogelijkheid om hun account te verwijderen.

 

Artikel 8 - Cookies

De websiteKARYLUXHAIRkan automatisch standaardinformatie verzamelen. Alle indirect verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt om het volume, het type en de configuratie van het verkeer op deze site te volgen, om het ontwerp en de lay-out ervan te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de service die we u bieden te verbeteren.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht.

Indien de partijen er niet in slagen een geschil in der minne op te lossen, valt het geschil onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

bottom of page